Là nhân viên sales thiết bị - máy công nghiệp

thanhnguyen