Samsam2805's creative blog on DashBurst. Xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, suy nghĩ của mỗi người cũng không giống nhau. Vì vậy con đường mà bạn lựa chọn, chẳng ai có thể hiểu được. - Samsam2805

Xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, suy nghĩ của mỗi người cũng không giống nhau. Vì vậy con đường mà bạn lựa chọn, chẳng ai có thể hiểu được.

Samsam2805