's Avatar

thanhtramhuong 4:39 am

vòng trầm hương tác dụng
Đeo vòng tay trầm hương giúp kiềm chế cảm xúc nóng giận, bực tức, nhắc nhở ta luôn từ bi hỉ xã, cảm thấy bình an.
mọi chi tiết về trầm tôi đã mô tả khá chi tiết - tại
thanhtramhuong.com/von…
#thanhtramhuong #vong_tram_huong #tram_huong

linkedin.com/feed/upda…

Avatar's Avatar

thanhtramhuong 4:27 am

vòng trầm hương tác dụng
Đeo vòng tay trầm hương giúp kiềm chế cảm xúc nóng giận, bực tức, nhắc nhở ta luôn từ bi hỉ xã, cảm thấy bình an.
mọi chi tiết về trầm tôi đã mô tả khá chi tiết - tại
thanhtramhuong.com/von…
#thanhtramhuong #vong_tram_huong #tram_huong

linkedin.com/feed/upda…

Avatar's Avatar

thanhtramhuong 4:26 am

vòng trầm hương tác dụng
Đeo vòng tay trầm hương giúp kiềm chế cảm xúc nóng giận, bực tức, nhắc nhở ta luôn từ bi hỉ xã, cảm thấy bình an.
mọi chi tiết về trầm tôi đã mô tả khá chi tiết - tại
thanhtramhuong.com/von…
#thanhtramhuong #vong_tram_huong #tram_huong

linkedin.com/feed/upda…

Avatar